صفحه‌ی اصلی | August 2007 »

February 5, 2007

آن‌ها که کتاب می‌خوانند و آن‌ها که نمی‌خوانند

«آن که کتاب نمی‌خواند هيچ مزيتی ندارد بر کسی که سوادِ کتابِ خواندن ندارد.»
- مارک تواين